Un grup d'influencers promociona un estiu de iots i luxe allotjades en una mansió il·legal d'Eivissa (2024)

LLEGIR EN CASTELLÀ

Francisca Sánchez Ordóñez, una polèmica empresària coneguda pels seus problemes amb la legalitat urbanística -també es fa dir Paquita Marsan, una suma del primer cognom del seu antic marit i del seu-, ha tornat a copar els titulars de la premsa local d'Eivissa. L'última setmana de maig, un grup d'influencers -Melyssa Pinto, Marta Riumbau, Ángela Rozas, més coneguda com 'Madame' i Anita Matamoros- que venen estils de vida inassumibles per a la major part de la població es van allotjar a la vila il·legal Casa Paola, segons es pot comprovar a través de les imatges i vídeos que van publicar durant la seva estada a l'illa. Aquesta mansió, però, compta amb una ordre d'enderrocament municipal. La vila de Marsan, a més, no disposa de la llicència corresponent que permeti el lloguer turístic, segons el Consell Insular.

Algunes de les 'influencers' apareixen en imatges publicades a Instagram a la vila, encara que sense anomenar-la, en les quals promocionen una empresa de iots, així com l'empresa de Susana Molina, més coneguda com Susana Bicho, la 'influencer' a través de la qual haurien arribat a l'illa. Quan va saltar la polèmica, Susana Bicho va negar que les influencers s'haguessin allotjat a la vila Casa Paola. Tot i això, no ha respost a la pregunta d'elDiario.es sobre quina seria llavors la vila en què haurien pernoctat. Aquest diari ha preguntat al Consell Insular, que té les competències en matèria d'inspecció i sanció, si ha realitzat alguna inspecció a la vila. Fonts de la institució insular asseguren que les influencers no han promocionat la vila (és a dir, que no s'hi han referit com a Casa Paola). “Estarem vigilants a la web i així que es fes actuarem, però de moment no s'ha detectat res”, testifiquen.

Precisament, el 14 de maig passat, policies locals, tècnics municipals d'Urbanisme i l'empresa adjudicatària van anar a la mansió per fer els treballs de demolició. Tot i això, la propietat no ha permès l'accés, segons informen fonts de l'Ajuntament de Sant Josep a elDiario.es. Els agents es van entrevistar amb una representant legal de la propietat de l'immoble que, davant de notari, va denegar el permís d'accés a Casa Paola. L'acta ha estat tramitada al jutjat contenciós administratiu corresponent per sol·licitar l'entrada a la mansió i executar l'ordre d'enderrocament, afirma l'Ajuntament. Aquesta versió no ha pogut ser contrastada amb la propietària perquè no ha respost les preguntes del diari.

L'Ajuntament ja va informar el 9 de setembre de 2022 a Inversiones Hoteleras Faro SL, propietària de Casa Paola, que tenia tres setmanes -des del moment en què es registrés la notificació- per restablir la legalitat urbanística a la finca. La raó és que, segons el Govern local, hi ha construccions que es van erigir sense llicència urbanística i que són il·legalitzables per trobar-se en sòl protegit. Un cop transcorregut el termini, si la propietat no hagués actuat per compte propi, l'Ajuntament demanaria autorització judicial per entrar a la vila i fer els treballs subsidiàriament. La tramitació es va tornar a alentir després que l'empresa presentés el 3 d'octubre del 2022 al·legacions contra el procés iniciat pel Govern local, segons van informar fonts municipals a aquest diari.

Les obres il·legals

Les construccions il·legals d'aquesta vila, segons l'expedient de disciplina urbanística incoat l'any 2016, fan referència a un volum d'uns 170 metres quadrats i quatre metres d'alçada que tindria un ús residencial; un aljub d'uns 75 metres quadrats; una piscina de 100 metres quadrats i una construcció annexa de 150 metres quadrats més. En total, es tractaria de gairebé 500 metres quadrats als quals cal sumar-hi la zona exterior emplenada amb terra i àrids per construir nous bancals en una àrea de 120x75x60 metres amb una alçada d'un metre.

L'Ajuntament acusa l'empresa Inversiones Hoteleras Faro SL d'una infracció urbanística molt greu perquè, després de les visites dels zeladors, es va comprovar que la propietat va incomplir les ordres de paralització d'obres il·legals emeses pel Consistori. Per aquests fets, se li va obrir un expedient sancionador. Els treballs de demolició podrien costar uns 105.546 euros que seran sufragats, provisionalment, per les arques municipals. És a dir, que si el jutge autoritza a l'Ajuntament l'entrada a la vila, es pagarà amb diners públics el treball de demolició per enviar posteriorment la factura a la propietat. Aquesta sanció és independent de les que es puguin dur a terme com a conseqüència dels expedients sancionadors iniciats.

Al desembre de 2020, l'Ajuntament ja va informar de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Palma que imposava una multa de 341.305 euros a Casa Paola per obres il·legals. L'empresa també va ser condemnada a pagar les costes del procediment, cosa que va suposar 1.000 euros més. D'altra banda, el Consell Insular informa aquest diari que l'empresa va ser sancionada amb 30.000 euros el 2021 (20.000 euros corresponen a la comercialització il·legal i 10.000 euros més per oferir serveis propis d'un allotjament reglat).

Un grup d'influencers promociona un estiu de iots i luxe allotjades en una mansió il·legal d'Eivissa (1)

Les autoritats ja van enderrocar Casa Lola

Casa Paola no és l'única casa de luxe de Francisca Sánchez Ordóñez que compta amb una ordre de demolició. Casa Lola, propietat de la mateixa empresa, era un altre complex turístic que va ser enderrocat per l'Ajuntament de Sant Josep el 13 de setembre de 2022. La primera ordre d'enderrocament, però, va ser dictada el 2011. És a dir, que les autoritats locals van fer efectiva la legalitat onze anys després.

D'altra banda, el mes de maig passat, Sánchez Ordóñez va ser condemnada pel Jutjat Penal número 2 d'Eivissa a una sanció superior als 20.000 euros, així com a una inhabilitació de tres mesos per a l'exercici de promotora urbanística per les obres il·legals de Casa Lola, segons va informar Diario de Ibiza. El diari local va destacar que el procediment judicial va finalitzar després que l'empresària arribés a un acord amb l'Executiu local, ara a les mans del PP. Zaforteza Advocats, el despatx amb seu a Palma, va explicar, en representació de l'Ajuntament, que l'empresària va ser condemnada per dos delictes: un contra l'ordenació del territori i un altre de desobediència.

Abans de la seva demolició, Casa Lola era un macrocomplex de gairebé 2.500 metres quadrats, més de 500 metres quadrats de murs perimetrals i parets, dues piscines de més de 300 metres quadrats i 6.000 metres quadrats més que inclouen terrasses, paviment exterior i camins. Va ser construït sense comptar amb la llicència d'obra ni altres permisos necessaris, segons van dictaminar l'Ajuntament de Sant Josep i el Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB). A l'interior només ha quedat part de la construcció original, de menys de 200 metres quadrats, segons va informar el Consistori.

La llogatera dels famosos

Sánchez Ordóñez, empresària del sector immobiliari i turístic, que també és una 'celebrity' a la seva ciutat natal, Màlaga, ha aconseguit un patrimoni econòmic elevat gràcies a aquesta activitat llogant, en alguns casos irregularment –segons el Consell d'Eivissa– les viles gent famosa i adinerada. Amiga, segons ella, de José María Aznar i Felipe González, amb vincles amb el PP nacional (segons apunta Joan Lluís Ferrer, el periodista que va destapar l'existència de Casa Lola), també té negocis a la Península, especialment a Màlaga i Madrid.

En una entrevista concedida al Periódico de Ibiza y Formentera, Sánchez Ordóñez va afirmar que es va fer amiga de José María Aznar i Felipe González “com de tots els polítics” que li “agraden”. “Felipe González m'ha encantat i Aznar m'encanta, sempre l'he adorat”, va afegir. Sobre Aznar, va declarar que havia estat dos estius a la vila de luxe Casa Rocío, una vila que també compta amb una ordre de demolició. A l'entrevista, l'empresària va explicar que va començar a treballar amb només 14 anys venent cosmètics i que va passar de ser comissionista a ser agent immobiliari –“Em vaig començar a fer famosa, fins i tot em van donar una medalla per vendre 100 pisos en un mes!”, va dir al diari–, afirma també ser amiga d'altres celebritats.

elDiario.es s'ha posat en contacte amb les influencers (Melyssa Pinto, Marta Riumbau, Ángela Rozas, més coneguda com 'Madame' i Anita Matamoros) per preguntar-les sobre la informació publicada: si saben que s'han allotjat en una vila que té una ordre d'enderrocament municipal i que no disposa de llicència de lloguer turístic, sense que cap hagi respost a aquest diari. Tampoc no ha respost les preguntes d'aquesta redacció Susana Bicho, l'empresària a través de la qual van arribar a l'illa. Aquest diari també s'ha posat en contacte amb l'empresa Inversiones Hoteleras Faro SL, propietària de Casa Paola, que no ha respost les preguntes d'aquest diari.

Un grup d'influencers promociona un estiu de iots i luxe allotjades en una mansió il·legal d'Eivissa (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Carey Rath

Last Updated:

Views: 6424

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Carey Rath

Birthday: 1997-03-06

Address: 14955 Ledner Trail, East Rodrickfort, NE 85127-8369

Phone: +18682428114917

Job: National Technology Representative

Hobby: Sand art, Drama, Web surfing, Cycling, Brazilian jiu-jitsu, Leather crafting, Creative writing

Introduction: My name is Pres. Carey Rath, I am a faithful, funny, vast, joyous, lively, brave, glamorous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.